Kako otvoriti obrt

Postupak upisa obrta u Obrtni registar

Postupak otvaranja obrta pokreće se pisanim zahtjevom ispostavi županijskog ureda za gospodarstvo, odnosno ispostavama ureda za gospodarstvo Grada Zagreba, na čijem će području biti sjedište obrta. Svi potrebni obrasci za registraciju obrta dostupni su u ispostavama ureda za gospodarstvo i besplatni su.

Sjedište obrta je mjesto (adresa) u kojem se nalazi radionica ili poslovni prostor. Ako za obavljanje obrta nije potreban prostor jer se djelatnost obavlja na terenu (npr. kod građevinskih ili prijevozničkih djelatnosti), tada je sjedište obrta adresa na kojoj obrtnik ima prebivalište, a to je najčešće adresa stanovanja. Ako se obrt obavlja u više radionica ili poslovnih prostora, sjedište je u jednome od mjesta koje obrtnik odredi, a ostali se registriraju kao izdvojeni pogoni. U slučaju preseljenja, sjedište obrta se može promijeniti prijavom promjene u ispostavi ureda za gospodarstvo.

Zahtjevu za izdavanje obrtnice potrebno je priložiti:

  • popunjene obrasce
  • zdravstvenu svjedodžbu kojom se dokazuje posebna zdravstvena sposobnost, ako je propisana za djelatnost koja se registrira
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta stručnosti
  • dokaz o pravu korištenja prostora – detaljnije vidjeti na: UVJETI ZA OTVARANJE I OBAVLJANJE OBRTA
  • dokaze o uplati upravnih pristojbi.

Kod otvaranja obrta koristi se obrazac „Prijava za upis u Obrtni registar“, ponuđen na ovoj stranici. Isti se obrazac koristi i za prijavu promjene podataka o obrtu ako do takve promjene dođe (npr. promjena sjedišta obrta). Posebni obrasci predviđeni su za registraciju izdvojenog pogona te za pristupanje ortaka u postojeći obrt. Obrasci se mogu zatražiti u samom uredu za gospodarstvo i besplatni su ili se mogu ispisati sa internetskog  Portala Obrtnog registra RH. Popunjeni obrasci mogu se uredu za gospodarstvo dostaviti osobno ili poštom, a mogu se popuniti korištenjem usluge e-Obrt za on-line registraciju obrta.

U obrazac prijave potrebno je upisati djelatnosti kojima će se obrt baviti Za to se koriste šifre tj. brojčane oznake propisane Odlukom o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. Kako bi se djelatnost što bolje odredila, preporuka je koristiti dokument NKD 2007. s objašnjenjima, koji je dostupan na https://e-obrt.portor.hr/dokumenti/nkd2007_s_objasnjenjima.pdf . U slučaju potrebe, kod upisa djelatnost propisane šifre može se dijelom prilagoditi dodatnim opisom.

Ispunjavanje uvjeta propisane razine stručnosti dokazuje se prilaganjem odgovarajuće svjedodžbe o završnom ispitu, majstorske diplome, uvjerenja o stručnoj osposobljenosti ili izjava o zapošljavanju stručnog poslovođe.

Za dokazivanje uvjeta nepostojanja zabrane obavljanja djelatnosti nije potrebno posebno i osobno pribavljati dokumente dokumentima jer se to ispituje po službenoj dužnosti od nadležnih tijela.

Troškovi otvaranja obrta

Cijena obrtnice je 200,00 kuna. Za svaku sljedeću obrtnicu propisana je cijena od 60,00 kuna.

Odluka o utvrđivanju cijene obrtnice propisuje oslobođenja za:

  • osobe koje otvaraju obrt na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrb, Zakonom o brdsko-planinskim područjima i Zakonom o otocima
  • osobe navedene u programima zbrinjavanja kojih je potpisnik Ministarstvo gospodarstva s drugim ministarstvima i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje
  • branitelji temeljem potvrde Ureda za obranu prema mjestu prebivališta,
  • nezaposlene osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje starije od 45 godina ili s najmanje 20 godina radnog staža, temeljem potvrde Zavoda za zapošljavanje.

Cijenu obrtnice odlukom utvrđuje ministar gospodarstva, koji već niz godina, a počevši od 2. siječnja 2015. godine, propisuje opće oslobođenje od plaćanja cijene obrtnice. Uz Odluku o utvrđivanju cijene obrtnice za 2018. godinu na snazi je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice koja utvrđuje oslobođenje u trajanju od 1. siječnja 2019. godine.
Stoga se prema važećim propisima kod otvaranja obrta ne plaća propisani iznos za obrtnicu, već je potrebno platiti samo propisane upravne pristojbe. Pristojba se plaća u iznosu od 270,00 kuna u korist proračuna (uplatnicom na račun koji se dobije u ispostavi).

e-Obrt

Registracija obrta može se ostvariti i putem Interneta, korištenjem usluge e-Obrt, koja je sastavni dio sustava e-Građani  te omogućuje brže i jednostavnije postupke , bez potrebe osobnog odlaska u ured državne uprave, odnosno urede Grada Zagreba.

Usluga e-Obrt koristi osobni korisnički pretinac kao i ostale usluge sustava e-Građani. Preduvjet za prijavu u e-Obrt je posjedovanje jedne od prihvaćenih vjerodajnica. U svrhu dokazivanja propisanih uvjeta, kroz aplikaciju se prilažu skenirani odgovarajući dokumenti, kao i uplatnica koja je dokaz o uplati propisane upravne pristojbe, u ovom slučaju s uplaćenih ukupno 250,00 kuna.

Kroz e-Obrt može se upisati novi obrt i to obrt sa definiranim datumom početka obavljanja djelatnosti, obrt bez početka rada i sezonski obrt, a mogu se upisati i promjene podataka tijekom poslovanja obrta.

Skip to content