VAŽNO – Uvođenje obveze plaćanje PDV-a stranog prijevoznika putnika na teritoriju BiH

Od srijede 27. srpnja 2022. godine u Bosni i Hercegovini na snagu stupa Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Prema Pravilniku, definira se obračun i plaćanje PDV-a stranog prijevoznika putnika na teritoriju BiH, za sve prijevoznike koji posjeduju licencu za međunarodni prijevoz putnika te nemaju sjedište, odnosno prebivalište u BiH.

Strani prijevoznik koji nema poreznog opunomoćenika sa sjedištem u BiH, pri ulasku i izlasku s teritorija BiH, nadležnom carinskom organu podnosi popunjenu Prijavu za obračun PDV-a stranom prijevozniku koji nema poreznog punomoćnika na teritoriju BiH (obrazac SPP-PDV), a navedeni obrazac možete preuzeti na dnu ovog maila.

Prilikom ulaska u BiH, strani prijevoznik nadležnom carinskom organu podnosi popunjenu Prijavu za obračun PDV-a. Carinski službenici prema podacima iz Prijave izdaju Potvrdu o obračunatom PDV-u stranom prijevozniku koji nema poreznog opunomoćenika na teritoriju BiH.

Prilikom napuštanja BiH, carinski organ stranom prijevozniku utvrđuje konačan obračun PDV-a na osnovicu te mu izdaje Potvrdu o iznosu ukupno obračunatog i iznosu plaćenog PDV-a. Dokaz o uplati PDV-a, strani prijevoznik putnika dužan je predočiti nadležnom carinskom organu najkasnije u momentu napuštanja teritorije BiH.

PDV se plaća na dio puta kroz BiH, a računa se na sljedeći način: osnovica od 0,10 KM * broj putnika * prijeđeni kilometri u BiH * 17%.

Skip to content