Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – 4. i 5. izmjena

 NN 93/22 i 115/22 objavljene su četvrte i pete izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, čiju je primjenu ministar proširio na sve poslodavce u području graditeljstva (NN 122/22).

Najznačajnije izmjene su:

–       Plaća mora biti ugovorena u bruto iznosu

–       Osim zakonom propisanih odredbi, ugovor o radu mora sadržavati i naznaku osnovne bruto plaće u novcu za grupu složenosti poslova odnosno tarifnu skupinu u koju su razvrstani poslovi koje će obavljati radnik (prema tarifnim stavovima iz ovog Kolektivnog ugovora)

–       Dopunjene su odredbe u vezi zaštite na radu:

U slučaju nezgode na radu, poslodavac je obvezan izdati dodatno uputstvo za siguran rad svim gradilištima, proizvodnim i drugim pogonima, inženjerima gradilišta i ovlaštenicima poslodavca za zaštitu na radu, kojim će propisati mjere za sprječavanje nastanka budućih nezgoda na radu.

Ako poslodavac ispuni obveze iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka (zakonske obveze iz zaštite na radu), ugovorne strane su suglasne da u tom slučaju odgovorna osoba u pravnoj osobi i pravna osoba ne čine profesionalni ili drugi propust, osim ako od strane poslodavca odgovornoj osobi u pravnoj osobi nije izričito naloženo postupanje protivno obvezama iz ovog Kolektivnog ugovora.

Odgovorna osoba poslodavca za provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu je neposredni rukovoditelj (ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu, brigadir, poslovođa) koji rukovodi procesom rada, a iznimno inženjer gradilišta u slučaju da na gradilištu nisu raspoređeni spomenuti neposredni rukovoditelji.

Poslodavac je dužan internim aktom pobliže urediti ovlaštenja i odgovornost odgovornih osoba iz prethodnog stavka.

Dopunjeni su i uvjeti pod kojima se smatra da radnik radi s dužnom pažnjom:

– posebno pri izvođenju radova na visini postupa prema pravilima struke i propisima zaštite na radu (radove na skeli izvodi pod uvjetom da je ista ograđena i stabilna, a u suprotnom prekida s radom i obavijesti ovlaštenika poslodavca, radove na ljestvama obavlja isključivo pod uvjetom da su ljestve ispravno učvršćene, da imaju stabilno podnožje te da ne postoji mogućnost njihova prevrtanja, pri demontaži oplate sa stropova ne miče potpore te skidanje obavlja uz potrebnu pomoć drugog radnika)

– radnik za vrijeme rada ne smije pušiti, koristiti mobilni uređaj niti obavljati bilo kakve druge radnje kojima se ometa proces rada i ugrožava sigurnost svih radnika te imovine.

Kršenje obveza iz ovog članka predstavlja povredu ugovora o radu.

Ako radnik pri izvođenju radova, postupajući protivno propisima ili pravilima struke, izazove opasnost za svoj život ili tijelo, ili život ili tijelo drugih osoba, ili imovinu većeg razmjera, odgovarat će za prekršaj ili kazneno djelo opasnog izvođenja građevinskih radova, sukladno zakonu.

(Cijele odredbe možete naći u pročišćenom tekstu Kolektivnog ugovora – čl. 9. i 15.)

–       Izmijenjena je tablica osnovnih plaća prema tarifnim stavovima po složenosti poslova (vidjeti tablicu tarifnih stavova)

–       Izmijenjeni su dodaci na plaću prema fizičkim i psihičkim opterećenjima – brisane određene stavke (vidjeti sažetak)

–       izmjena kod nekih drugih materijalnih prava radnika (vidjeti sažetak).

U prilogu je usklađeni sažetak obveza prema kolektivnom ugovoru za graditeljstvo sa novim tarifnim stavovima.

U prilogu je i pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora (bez petih izmjena kojima je u tarifnom dijelu brisan tekst o obrtnicima u XI. skupini, budući da oni nisu radnici i nemaju plaću uređenu radno-pravnim zakonodavstvom).

Sažetak KU graditeljstvo s izmjenama

Kolektivni ugovor za graditeljstvo (pročišćeni tekst)

Skip to content