Natječaj za nabavu promidžbenog tiskanog i uredskog materijala

Hrvatska obrtnička komora prikuplja ponude za nabavu promidžbenog, tiskanog i  uredskog materijala, tonera/tinti na bazi okvirnih godišnjih potreba za izvršenje aktivnosti planiranih programom rada Hrvatske obrtničke komore za 2023. godinu.

Nuđenje predmeta nabave:

  • promotivni materijali
  • tiskani materijali
  • uredski materijali
  • toneri/tinte

sve temeljem okvirnih godišnjih potreba.

Napomena:

Količine su iskazane kao okvirne godišnje potrebe te su moguća odstupanja i promjene, ovisno o opsegu aktivnosti, posebice u uvjetima posebnih okolnosti.

Specifikacije predmeta nabave, opis promidžbenih materijala, tiskanog materijala sastavni je dio natječaja u priloženim dokumentima.

Ponuđači mogu dati ponude za sve tražene robe ili za pojedine vrste roba.

ROK za dostavu ponude je 7. 2. 2023. do 14 sati u Hrvatsku obrtničku komoru neovisno o načinu dostave ponude.

Ponude slati u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – Ponuda za nabavu promotivnog, tiskanog, uredskog materijala, tonera/tinti temeljem okvirnih godišnjih potreba za 2023. godinu

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

–   osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude

–   putem redovne pošte uzimajući u obzir da pošta mora biti zaprimljena u Hrvatskoj obrtničkoj komori do naznačenog datuma.

Ponude koje stignu nakon naznačenog datuma dostave neće se razmatrati.

Mjesto isporuke:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Uvjeti natječaj:

a) Cijene u ponudi izražavaju se posebno i pojedinačno za svaku vrstu robe fco skladište naručitelja.

Cijene ponude za sve vrste roba nude se kao u maloprodaji (s posebno iskazanim PDV-om).

Cijena mora biti nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

Cijene navedene u ponudi moraju biti ovjerene potpisom (i pečatom) ponuđača.

U ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave.

Naručitelj će cijenu dobavljaču plaćati putem žiro računa u ovlaštenoj banci.

Rok valjanosti ponude: 45 kalendarskih dana

b)  IZABRANI PONUĐAČ prije potpisivanja ugovora biti će u obvezi dostaviti u Hrvatsku obrtničku komoru dokumentaciju koja sadrži:

  • BON I i BON II, radi dokazivanja solventnosti ponuđača, ne stariji od 30 dana
  • vlastitu izjavu da nije pod stečajem, radi dokazivanja financijske i gospodarske sposobnosti ponuđača
  • izvadak iz kaznene evidencije – potvrdu o nekažnjavanju za odgovornu osobu, radi dokazivanja zakonitog poslovanja ponuđača
  • potvrdu Porezne uprave, kao dokaz o ispunjenju plaćanja svih dospjelih poreznih i drugih obveza, radi dokazivanja izvršavanja zakonskih obveza prema državi
  • vlastitu izjavu o tehničkoj, kadrovskoj i drugoj opremljenosti za kvalitetno izvršavanje ugovora, odnosno isporuku roba
  • izjavu o nepromjenjivosti cijena tijekom trajanja ugovora

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije obratite se: Zrinka Debeljak; tel: 01/48 06 666 ili 48 06 651; email: zrinka.debeljak@hok.hr

 Preuzimanja

Skip to content